Yuting Hu

Graduate Student
Advisor: Lipshutz

Office Location

CHEM 2201

Specialization

Organic Chemistry

Education

2018 Entered UCSB Chemistry Ph.D. Program

B.S. Chemistry, Nankai University